Autoratusz

Usługi Autoratusz

Ubezpieczenia komunikacyjne

OFERUJEMY PAŃSTWU PAKIETY UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

Pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych oferowane są w naszej firmie dla większości marek samochodów.

Ubezpieczenie pakietowe zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową w zakresie: OC, Autocasco, NW, Zielonej Karty oraz Assistance. Dzięki ubezpieczeniu pakietowemu oferowanemu przez PZU, klient ma możliwość otrzymania atrakcyjnej składki oraz szczególnych warunków ubezpieczenia.

Programy takie dotyczą tylko samochodów nowych oraz kilkuletnich.

OC - OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZA POJAZDU

Podstawą tego ubezpieczenia jest ustawa z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz.1152).
Wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej to obowiązek każdego kierowcy. Oryginał polisy lub dowód opłacenia ostatniej składki kierowca zawsze powinien wozić ze sobą.

Zawarcie ubezpieczenia OC zapewnia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej każdej osoby, która kierując pojazdem w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę ruchem tego pojazdu.

OKRES UMOWY

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy. Umowę ubezpieczenia na czas krótszy niż 12 miesięcy można zawrzeć w przypadku, gdy pojazd jest zarejestrowany na stałe a umowę ubezpieczenia zawiera podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży lub polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych. Ponadto, gdy pojazd jest zarejestrowany czasowo, pojazd jest zarejestrowany za granicą, gdy pojazd jest pojazdem wolnobieżnym lub historycznym, w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

KONTYNUACJA UMOWY UBEZPIECZENIA

Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.
Pomimo braku pisemnego powiadomienia, zawarcie kolejnej umowy nie następuje, jeżeli nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12. miesięcy. W tym przypadku odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń kończy się z upływem 12 miesięcy, za które przypadała nie zapłacona w całości składka.

Zniżka za kontynuację przyznawana jest zarówno w przypadku zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia tego samego pojazdu przez tego samego posiadacza jak również w przypadku, gdy po sprzedaży pojazdu właściciel ubezpieczy w naszej firmie kolejny, nowo nabyty pojazd.

OBOWIĄZEK ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZANIA

Przepisy ustawy określają obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC przez posiadaczy:

 • pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep określonych w przepisach ustawy prawa o ruchu drogowym
 • pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu przepisów ustawy prawa o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa,
 • pojazdów historycznych

Przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stosuje się także do posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, przed jego rejestracją, jak również do posiadacza lub kierującego pojazdem zarejestrowanym za granicą, niedopuszczonym do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do posiadacza lub kierującego pojazdem historycznym, od chwili wprowadzenia tych pojazdów do ruchu.

Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

 • najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych;
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów wolnobieżnych oraz pojazdów historycznych;
 • przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym wprowadzanym do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie posiada ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep, które nie zostały zarejestrowane;
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów wolnobieżnych oraz pojazdów historycznych, które nie zostały dopuszczone do ruchu;
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku gdy odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń kończy się z upływem okresu 12 miesięcy, za który nie została opłacona w całości określona w umowie składka.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

Składka za ubezpieczenie OC uzależniona jest od różnych parametrów. Na wysokość składki wpływa:

 • rodzaj pojazdu,
 • przynależność do strefy regionalnej,
 • wiek posiadacza pojazdu,
 • bezszkodowy / szkodowy przebieg ubezpieczenia - maksymalnie 60% zniżka składki za bezwypadkową jazdę,
 • kontynuacja - zniżka za kontynuację przyznawana jest zarówno w przypadku zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia tego samego pojazdu przez tego samego posiadacza, jak również w przypadku, gdy po sprzedaży pojazdu właściciel ubezpieczy w naszej firmie kolejny, nowo nabyty pojazd
 • opłata składki w ratach.

AC – UBEZPIECZENIE AUTOCASCO

PZU oferuje ubezpieczenie pojazdów zarejestrowanych na terenie Polski oraz ich wyposażenia na wypadek zniszczenia, uszkodzenia i kradzieży.
Ubezpieczenie zostało przygotowane w wariantach dających możliwość wyboru zakresu najbardziej odpowiadającego potrzebom klienta. Wybierając pełny wariant ubezpieczenia klient uzyskuje dodatkową, bezpłatną ochronę assistance obejmującą szeroki zakres pomocy w sytuacjach, które mogą spotkać w drodze każdego kierowcę.

SKŁADKA UBEZPIECZANIA

 • Stawka składki za ubezpieczenie autocasco określana jest w procentach sumy ubezpieczenia i zależy od następujących parametrów:
 • rodzaj pojazdu,
 • okres eksploatacji pojazdu (wiek pojazdu),
 • suma ubezpieczenia, wartość pojazdu,
 • przynależność do strefy regionalnej,
 • wiek właściciela pojazdu-jeśli jest sobą fizyczną,
 • ratalne opłacanie składki,
 • zakres ubezpieczenia,
 • uzgodniony udział własny,
 • inne zwyżki i zniżki.

Na wysokość składki wpływa także bezszkodowy / szkodowy przebieg ubezpieczenia. Maksymalna 60-procentowa zniżka składki za bezwypadkową jazdę jest oferowana właścicielom pojazdów legitymującym się ośmioletnim okresem bezwypadkowej jazdy. Udzielana jest także zniżka za kontynuację, przyznawana zarówno w przypadku zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia tego samego pojazdu przez tego samego właściciela, jak również w przypadku, gdy po sprzedaży pojazdu właściciel ubezpieczy w naszej firmie kolejny, nowo nabyty pojazd.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Istnieje możliwość zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie pełnym i ograniczonym.

 • zakres pełny – tzn. wszystkie ryzyka określone w umowie łącznie ze szkodą obejmującą kradzież pojazdu,
 • zakres ograniczony – tzn. ryzyka wyszczególnione w umowie, z wyjątkiem szkód polegających na kradzieży pojazdu.

W przypadku ubezpieczeń krótkoterminowych ochrona ubezpieczeniowa może obejmować wyłącznie zakres ograniczony.

Nasze lokalizacje